Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

 

 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za        zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady      pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
 •  przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
 •  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu i zaopiniowaniu przez radę rodziców,
 •  uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
 •  ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 •  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,
 •  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
 • opracowanie kryteriów oceny jakości podejmowanych działań,
 •  zapoznanie i akceptacja zasad sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 •  współpraca ze specjalistami.
7. Rada pedagogiczna opiniuje:
 •  projekt planu finansowego przedszkola,
 •  organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
 •  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 •   wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień.
8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego. 
9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.
11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 
14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk w celu podjęcia decyzji.
15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

 

Pokaż informacje o artykule