Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
 
 
 

 
Dyrektorem Przedszkola Nr 230 "Kolorowy Zakątek" jest mgr Beata Tobjasz - nauczyciel dyplomowany
 
 
1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
2. Kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4. Przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi                                     sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.
5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, ponosi odpowiedzialność za ich                         prawidłowe wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
7. Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
8. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
10. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców.


  

 

Pokaż informacje o artykule