Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl

Pracownicy administracji:

 

Zakres czynności kierownika gospodarczego:
1)      Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń, sprzętów i ogrodu przedszkolnego,
2)      pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,
3)      zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,
4)      prawidłowe prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja,
6)      planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
7)      nadzorowanie pracy personelu obsługi ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o czystość,
8)      współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
9)     Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.
 
Zakres czynności sekretarki:
1)      prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej związanej z działalnością przedszkola,
2)      prowadzenie kancelarii przedszkola,
3)      współpraca z Wydziałem Oświaty i DBFO,
4)      przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów BHP i p.poż.,
5)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji placówki.

 

Pracownicy obsługi: 

Zakres czynności pomocy nauczyciela:
1)      czynnie uczestniczy podczas zajęć i zabaw oraz podczas innych zajęć odbywających się w przedszkolu,
2)      wykonuje czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci - pomaga przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, dokarmia dzieci w razie potrzeby,
3)      odpowiedzialna jest za stan i czystość zabawek i pomocy, przydzielonych pomieszczeń,
4)      przestrzega regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
5)      Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.
 
Zakres czynności woźnej:
1)      utrzymanie idealnej czystości w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania
2)      sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach,
3)      wykonywanie prac pomocniczych przy myciu i korzystaniu z toalety, ubieraniu, rozbieraniu, jedzeniu,
4)      otaczanie szczególną troską dzieci przebywające w pomieszczeniach sanitarnych, 
5)      estetyczne podawanie posiłków zgodnie z normami i zasadami SANEPIDU,
6)      myje naczynia i wyparza po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPIDU               
7)      zgłasza usterki i uszkodzenia dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu,
8)      zastępuje pomoc nauczyciela w razie jej nieobecności,
9)      przestrzega regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
10) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające
      z organizacji placówki,
 
 
Zakres czynności dozorcy:
1)      utrzymywanie w czystości i porządku terenu wokół przedszkola, przydzielonych pomieszczeń,
2)      dokonywanie napraw urządzeń, zabawek, sprzętów oraz malowanie pomieszczeń przedszkola,
3)      dbanie o zieleń w ogrodzie – koszenie trawy, zgrabianie, pielenie, przycinanie drzew i krzewów,
4)      przestrzega Regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
5)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji placówki.
 
Zakres czynności kucharza:
1)      uczestniczy w planowaniu jadłospisów i przygotowuje według niego posiłki,
2)      przyjmuje produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych ,
3)      dba o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich o wyznaczonych godzinach, 
4)      uczestniczy w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,
5)      przygotowuje próbki żywieniowe zgodnie z zaleceniami SANEPIDU
6)      dba o wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, sprzętu, naczyń,
7)      przestrzega Regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, 
8)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających  z organizacji placówki. 
 
Zakres czynności pomocy kucharki:          
1)      dokonuje obróbki wstępnej produktów do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie,
2)      sprzątanie kuchni, pomieszczeń bloku żywieniowego, magazynu, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów,
3)      przestrzega Regulaminu pracy, przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych,
4)      wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, kierownika gospodarczego wynikających z organizacji placówki.
 
 
 
Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa, opieki i wychowania dzieci.
Personel pracujący w przedszkolu jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką przedszkola.
Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania instrukcji w sprawie ochrony danych osobowych.
 
 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule