Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl

 

 

 1. Beata Tobjasz - nauczyciel  - dyrektor przedszkola
 2. Agnieszka Święch – Bąk – nauczyciel  – wicedyrektor przedszkola
 3. Mirosława Gałązka – nauczyciel  
 4. Ewa Karendys – nauczyciel 
 5. Katarzyna Karpowicz – nauczyciel 
 6. Kinga Sadowska - nauczyciel 
 7. Iwona Skorupa - nauczyciel 
 8. Magdalena Garbacik - nauczyciel 
 9. Monika Piszczek - nauczyciel  - rytmika
 10. Agnieszka Denkiewicz - nauczyciel  - katecheta
 11. Katarzyna Gierycz - nauczyciel 
 12. Magda Kulik - nauczyciel 
 13. Karolina Wojtasik - nauczyciel 
 14. Mariana Zhuk - nauczyciel 
 15. Magdalena Winiarska - nauczyciel 
 16. Liudmyla Voitenko - nauczyciel 
 17. Sylwia Konkol - nauczyciel  - logopeda
 18. Natalia Budner - nauczyciel - psycholog
 19. Klaudia Skalska - nauczyciel  - pedagog specjalny
 20. Martin Addison  - nauczyciel języka angielskiego
 
 
. Do  zadań nauczycieli należy:
 
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zbowiązującą podstawa programową i dostosowanymi programami, opracowywanie programów własnych oraz szczegółowych miesięcznych planów pracy z dzieckiem, 
2)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3)   prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
4)      stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w    przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
7)   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich   kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego,
8)      dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9) dokonywanie analizy osiągnięć wychowanków, poprawianie wyników najsłabszych wychowanków, powiększanie grupy najzdolniejszych wychowanków,
10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,   wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym,
15) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
16) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytoryczne i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 
 
Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola.
Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 
oraz na stronie BIP Warszawa
 
 

 

 

Pokaż informacje o artykule