Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl

 

 

 1. Mirosława Gałązka – nauczyciel dyplomowany – wicedyrektor przedszkola
 2. Teresa Bąk – nauczyciel mianowany
 3. Ewa Karendys – nauczyciel dyplomowany
 4. Katarzyna Karpowicz – nauczyciel dyplomowany
 5. Małgorzata Koczara – nauczyciel mianowany
 6. Urszula Sierocka – nauczyciel dyplomowany
 7. Emilia Szczepańska – nauczyciel kontraktowy
 8. Agata Michalik – nauczyciel kontraktowy
 9. Kinga Wereszczyńska - nauczyciel kontraktowy
 10. Iwona Basek - nauczyciel kontraktowy
 11. Kinga Gotowicka - nauczyciel kontraktowy
 12. Agnieszka Święch – Bąk – nauczyciel dyplomowany – logopeda
 13. Iwona Dzikowicz - nauczyciel kontraktowy - rytmika
 14. Agnieszka Denkiewicz - nauczyciel mianowany - katecheta
 15. Magda Kulik - nauczyciel kontraktowy
 16. Adriana Jermacz - nauczyciel kontraktowy
 17. Podgórska Katarzyna - nauczyciel stażysta
 18. Agnieszka Melon - nauczyciel stażysta
 19. Jolanta Ciepielewska - nauczyciel mianowany
 20. Małgorzata Ostrowska - nauczyciel kontraktowy
 21. Paulina Kusik - nauczyciel stażysta
 
 
. Do  zadań nauczycieli należy:
 
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zbowiązującą podstawa programową i dostosowanymi programami, opracowywanie programów własnych oraz szczegółowych miesięcznych planów pracy z dzieckiem, 
2)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3)   prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
4)      stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w    przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
7)   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich   kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego,
8)      dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9) dokonywanie analizy osiągnięć wychowanków, poprawianie wyników najsłabszych wychowanków, powiększanie grupy najzdolniejszych wychowanków,
10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,   wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym,
15) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
16) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytoryczne i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 
 
Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola.
Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 
oraz na stronie BIP Warszawa
 
 

 

 

Pokaż informacje o artykule