Loading ....
Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 230 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szaserów 118a
04-349 Warszawa
tel/fax: (22) 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl
strona: przedszkole230.waw.pl
1.    Przedszkole nr 230 "Kolorowy Zakątek" jest placówką publiczną finansowaną przez m.st. Warszawa, świadczące bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę realizowane od momentu otwarcia przedszkola do godziny 13:00.
2.   Wysokość opłaty za pobyt dziecka po godzinie 13.00 ustalana jest zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawa.
  1. Przedszkole jest placówką 6 oddziałową, dla dzieci w wieku 3,4,5, 6 lat..
  2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora według zasad Biura Edukacji.
  3. Arkusz organizacji przedszkola jest zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.
  4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy poszczególnych oddziałów,
- liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, pracowników administracji         i            obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych,
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ                        prowadzący.
- czas realizacji podstawy programowej. 
 
  1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców:
           Godziny posiłków:
8:30 – śniadanie,
12:00 – obiad.
14:30 – podwieczorek.
 
  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
  2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
  3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
  5. Rekrutacja odbywa się na zasadach powszechnej dostępności zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji
 
     
 
 

 
Pokaż informacje o artykule